Všeobecné smluvní podmínky pro pronájem obytného vozidla a obytného přívěsu

I. Obecná ustanovení

Vozidlem se pro účely pronájmu rozumí obytné vozidlo.
Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce-fyzická osoba nepodnikatel předloží občanský průkaz. Nájemce - fyzická osoba podnikatel předloží dále také živnostenské oprávnění a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. Nájemce - právnická osoba předloží platný výpis z obchodního rejstříku a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty; její statutární orgán předloží občanský průkaz; její zástupce nebo zaměstnanec předloží dále také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Pronajímatel může žádat předložení dalších dokladů a listin, zejména jedná-li se o nájemce s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR. Nájemce je povinen strpět pořízení fotokopií jím předložených dokladů a listin.
Nájemce-fyzická osoba předloží při převzetí vozidla řidičský průkaz. Přejímá-li za nájemce - právnickou osobu vozidlo ten, kdo podepsal nájemní smlouvu, předloží při převzetí vozidla řidičský průkaz. Přejímá-li za nájemce - právnickou osobu vozidlo statutární orgán, který nepodepsal nájemní smlouvu, předloží při převzetí vozidla dále také občanský průkaz; zástupce nebo zaměstnanec předloží dále také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.
Cena za přistavení a odvoz vozu za jiné místo než je provozovna pronajímatele se účtuje 16 Kč/km bez DPH.

Příplatek za vrácení neuklizeného a nevyčištěného vozidla činí 1.300 Kč vč. DPH.
Příplatek za nevylité chemické WC nebo nevypuštěnou odpadní nádrž ve výši 1.500 Kč vč. DPH.
Příplatek za extrémně znečištěný vůz bude stanoven individuálně (znečištění olejem, asfaltem, barvami, zápachem apod.)
Příplatek za úklid po domácích zvířatech 3.630 Kč vč. DPH (z důvodu možnosti alergických příznaků následujícím nájemcem). Úklid provádí specializovaná firma.

Nájemné v sobě zahrnuje limit ujetých kilometrů: při pronájmu do 13 dnů je limit 300km/den, při pronájmu od 14 do 20dní je limit 350km/den, při pronájmu nad 21 dní je limit neomezený, Zvýšení nájemného za každý km ujetý nad stanovený limit činí 6 Kč + DPH.
V případě poškození vozidla z vlastní viny je nájemce povinen uhradit paušální náhradu za administrativní činnosti spojené s odstraňováním škody na vozidle ve výši 2.500 Kč.
Při poškození vozu (pojistné události) se kauce vrací až po ukončení pojistné události pojišťovnou.
V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou skončení nájmu se "zbylé" nájemné nevrací.
Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného, pokud tak učiní nejpozději v den sjednaný jako začátek nájmu, s tím, že je povinen zaplatit odstupné takto:
při odstoupení v době 60 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10% sjednaného nájemného,
při odstoupení v době 45 dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30% sjednaného nájemného,
při odstoupení v době 30 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 50% sjednaného nájemného,
při odstoupení v den začátku nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100% sjednaného nájemného.

II. Převzetí vozidla

Pronajímatel předá nájemci ve sjednaném čase ve své provozovně vozidlo v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, umyté, uklizené a vyčištěné, s plnými PB lahvemi a s chemikáliemi pro WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, operativním návodem k vozidlu a pokyny pro užívání zařízení umístěných ve vozidle, plnou nádrží pohonných hmot.
Pronajímatel poučí nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, vysvětlí mu jejich funkci a způsob užívání. Zařízeními ve vozidle se rozumí zejména zařízení tvořící systém čisté vody vč. napuštění a systém odpadní vody vč. vypouštění, topení a chlazení, ohřev užitkové vody, systém PB lahví a jejich propojení se sporákem a s lednicí, chemické WC. Pronajímatel rovněž sdělí nájemci pořizovací cenu vozidla.
O převzetí vozidla sepíší pronajímatel a nájemce protokol. Podpisem protokolu stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty veškeré informace nutné pro správné používání vozidla a zařízení v něm, jakož i pro jejich řádnou údržbu. Nájemce smí používat obytné vozidlo pouze k účelu, ke kterému je určeno. V interiéru vozidel je ZAKÁZÁNO kouřit.
Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli k zajištění svých budoucích závazků souvisejících s nájmem vozidla částku 30.000 Kč za každé pronajaté obytné vozidlo (kauce). Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu svých pohledávek za nájemcem. Pronajímatel vrátí nájemci kauci ihned po té, co budou vypořádány všechny jeho pohledávky za nájemcem.
Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli nájemné za celou sjednanou dobu nájmu.
Pokud si v areálu pronajímatele nechá nájemce zdarma zaparkované svoje osobní vozidlo, pronajímatel neodpovídá za jakékoliv případné způsobené škody vč. živelných pohrom.

 

III. Doba nájmu

Nájem se sjednává vždy na dobu určitou s tím, že začátek a konce doby nájmu je určen dnem a hodinou.
Vzhledem k tomu, že pronajímatel pronajímá vozidlo jako podnikatel za účelem dosažení zisku a že je smluvně zavázán pronajmout vozidlo po skončení jednoho nájmu dalším nájemcům, považuje se užívání vozidla nájemcem po termínu, který byl sjednán jako den skončení nájmu, za úmyslný trestný čin s cílem poškodit pronajímatele. Pronajímatel je proto povinen věc neprodleně předat k vyřízení orgánům činným v trestním řízení.

IV. Práva a povinnosti pronajímatele

Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu spočívající v pokynech k zajištění opravy vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie.
Vybavit auto plynovými bombami, a chemií pro chemickou toaletu.
Pronajímatel má ohledně vozidel sjednáno havarijní pojištění pro případ vzniku pojistné události na nich v důsledku havárie, živelní události, nárazu zvířete, odcizení vozidla nebo jeho části s obvyklými výlukami. Při uplatňování škody u pojišťovny pronajímatelem je nájemce povinen poskytnout pronajímateli účinnou součinnost. U každé škodní události, u které pojišťovna uhradí pronajímateli pojistné plnění v plné výši minus spoluúčast, zaplatí nájemce pronajímateli vždy pouze 10% kalkulované ceny opravy, nejméně však 5.000 Kč.
Zákazník souhlasí s ofocením osobních dokladů při převzetí vozu.

V. Práva a povinnosti nájemce

Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu.
Nájemce je po dobu trvání nájemní smlouvy provozovatelem vozidla ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. a násl. občanského zákoníku.
Nájemce hradí pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu.
Nájemce je povinen o vozidlo a zařízení v něm řádně pečovat v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele a provádět jeho běžnou údržbu, včetně výměny oleje po ujetí stanoveného počtu kilometrů a doplňování náplní tak, aby vozidlo a zařízení byly udržovány v provozuschopném stavu.

Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm.
Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat veškeré technické a konstrukční parametry vozidla uvedené v osvědčení o technickém průkazu vozidla.
Nájemce nesmí provádět na vozidle a na zařízení v něm žádné změny a úpravy.
V případě poruchy nebo poškození vozidla, vč. poruchy počítadla kilometrů, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie, je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození a postupovat podle jeho instrukcí. Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v něm bez nároku na slevu z nájemného.
Nájemce neumožní užívání vozidla třetí osobě.
Nájemce umožní pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu.
Nájemce bere na vědomí, že maximální rychlost při přejíždění zpomalovacích pásů nebo retardérů s obytným vozidlem je 5km/hod.
Za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek je pokuta 2.000 Kč (nenahlášení škody na vozidle apod.)
Nájemce se zavazuje uhradit pokuty z České Republiky i z ciziny, které se vztahují k datu jeho nájmu a byly přijaty až po skončení pronájmu.
Pokud v průběhu zapůjčení vozidla dojde k technické poruše a nájemce bude muset uhradit náklady na opravu zapůjčeného vozidla, bude mu tato částka pronajímatelem refundována v případě, že bude prokazatelně opodstatněná a předem telefonicky pronajímatelem odsouhlasena.
Nájemce bere na vědomí, že maximální zatížení držáku na kola u obytných vozů je 60kg.

VI. Vrácení vozidla

Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec doby nájmu v provozovně pronajímatele v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, uklizené a vyčištěné, včetně sporáku, lednice, sprchového koutu a chemického WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, návodem výrobce vozidla a pokyny pro užívání zařízení umístěných ve vozidle.
Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu.
Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, která na vozidle a na zařízení v něm vznikla v době trvání nájmu. Výše náhrady škody odpovídá ceně opravy vozidla vč. souvisejících nákladů v autorizovaném servisu. V případě poškození nástavby a jejích součástí (exteriér i interiér) je škoda řešena výměnou za nový originální náhradní díl. Opotřebení vozidla jeho běžným užíváním není škodou.

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla (tato pokuta se nevztahuje na situace, kdy nájemce není schopen vozidlo vrátit kvůli technické závadě). Prodlení s vrácením vozidla počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody způsobené prodlením nájemce s vrácením vozidla.

1